אבידור

Date:18 בספטמבר 2017 13:36

no-image-1065
שם עבור בן או בת בנים
מתחיל באות א הכל
שם באנגלית Avidor
סגנון השם שמות ישראליים שמות מהתנ"ך והמקורות
דמויות מפורסמות עם השם משה אבידור - איש חינוך ישראלי | יובל אבידור - כדורגלן ישראלי | גדעון אבידור - איש צבא ישראלי
השם במקורות יהודיים נוספים

דף ח, א גמרא: חיישינן והכא בחוששין לכבודן של ראשונים קמיפלגי והב"ע כגון דאיכניף בי עשרין ותלתא למידן דיני נפשות ואיבדור ואמר להו דיינו לי מיהא דיני ממונות (סדר נזיקין, מסכת סנהדרין)

מקור יהודי נוסף

דף קי, ב גמרא: איבדור תבלונייכי פרחא זיקא למוריקא חדתא דנקטיתו נשים כשפניות אדחנני וחננכי לא אתיתי לגו השתא דאתיתי לגו קרחנני וחננכי במערבא לא קפדי אזוגי רב דימי מנהרדעא קפיד אפילו ארושמא דחביתא הוה עובדא (סדר מועד, מסכת פסחים)

מספר הברות בשם 3
סגנון שם נוסף שמות ישראליים שמות מהתנ"ך והמקורות
סגנון שם נוסף שמתאים שמות ישראליים שמות מהתנ"ך והמקורות
,

Print